Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z VČS tenisového oddílu 19.2.2016

20. 2. 2016

Informace z výroční členské schůze

tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany 19.2.2016

 

Účast: J.Koláček, R.Kott st., R.Kott ml., D.Kottová, M.Kozel, M.Marák, V.Matýs, V.Matýsová, J.Nechutný, I.Regner, Z.Sláma, M.Švátora, O.Vokoun, M.Zoubek, Tomáškovi 1+3

Hosté: J.Kučera (starosta obce), M.Chladová (SPV), J.Vaněček (BO)

Zahájení

Na schůzi byli přivítáni všichni přítomní členové oddílu, včetně zástupců ostatních oddílů v rámci TJ a hostů, kteří byli seznámeni s programem VČS.

 

Zpráva o činnosti tenisového oddílu v r. 2015

Předseda oddílu I.Regner informoval o stavu členské základny oddílu - k 1.1.2016 je evidováno 58 členů. Pro r. 2015 zůstaly stejné podmínky členství v TO (členské příspěvky u mužů 500 Kč, zachované zvýhodnění pro ženy, studenty a mládež). Nižší příjem z členských příspěvků byl nahrazen vyššími příjmy od 3 sponzorů (zásluha V. Matýse). Členové oddílu odpracovali 137 brigádnických hodin při úpravě kurtů a jejich okolí (svaření utrženého pletiva, srovnání obrubníků, částečný nátěr oplocení, výsadba 70 ks tújí). Byla oceněna finanční podpora ze strany obce a dobrá spolupráce s ostatními oddíly v rámci TJ. TO se prezentoval na školní výstavce v červnu 2015, v Chlumčanském občasníku byly publikovány 3 příspěvky. Předseda oddílu vede kroniku, základním zdrojem informací o činnosti TO jsou průběžně aktualizované webové stránky www.tenischlumcany.estranky.cz.

Ve sportovní oblasti byl splněn základní cíl - A-tým Chlumčan udržel v baráži účast v I. výkonnostní divizi okresního Davis Cupu neregistrovaných (5. místo z 18 účastníků). Turnaj neregistrovaných tenistů Chlumčany Cup byl rozdělen do 3 akcí - ve dvouhře dospělých vyhrál M.Kozel, ve dvouhře veteránů nad 50 let J.Matoušek a ve čtyřhře dvojice R.Kott, M.Marák. V turnaji žen Women Cup obhájila výhru I.Milotová a v Mix Cupu smíšených párů byli nejlepší P.Rindererová s M.Marákem. V Maty Cupu ve čtyřhře zvítězili M.Kozel s K.Hodinářem. Dobré byly i výsledky na turnajích pořádaných TO v Dobřanech (2. místo Kozla s Marákem na turnaji ve čtyřhře, finále Maráka a semifinále Koláčka na memoriálu L.Kofroně ve dvouhře či 5. - 6. místo Roberta Kotta mezi registrovanými hráči v dobřanské hale). V turnaji žáků ZŠ (účast 9 mladých tenistů) vyhrál D.Pavlon ve dvouhře a spolu s J.Režem i ve čtyřhře. Oceněny byly i výsledky R.Kotta ml. (vítěz říjnového turnaje dětí - členů Tenisové akademie v Dobřanech ve své věkové kategorii). Během sezóny 2015 bylo odehráno 19 žebříčkových zápasů - 1. místo v žebříčku obsadil M. Marák, který byl také vyhodnocen jako Tenista roku 2015 v Chlumčanech před M.Kozlem a R.Kottem. Úspěšné byly i výjezdy za tenisem (zájezd do Paříže spojený s návštěvou grandslamu Roland Garros, travnatý turnaj v německém Halle, finále Fed Cupu žen proti Rusku).  

Na závěr byly prezentovány hlavní úkoly pro r. 2016 - dokončení nátěrů oplocení kurtů, oslava 20. výročí založení TO, schválení nových stanov a volba nového statutárního orgánu spolku TJ Keramika Chlumčany na valné hromadě TJ 2.4.2016, spolupráce s obcí ve věci realizace projektu na přístavbu a rekonstrukci šaten.    

Informace o hospodaření oddílu v r. 2015

Zprávu o výsledcích hospodaření oddílu za rok 2015 přednesl hospodář oddílu R.Kott. Oddíl hospodařil s mírně schodkovým rozpočtem (výdaje byly o 2.813 Kč vyšší než příjmy). Informoval též o rámcovém rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2016.   

Volba výboru TO, zástupců TO do VV a kontrolní komise TJ a delegátů na VH TJ 2.4.2016

Na další čtyřleté období byl zvolen výbor TO ve složení I.Regner (předseda), R.Kott (hospodář), V.Matýs, M.Marák a O.Vokoun. Jako kandidát za TO do kontrolní komise TJ Keramika byl odsouhlasen M.Kozel. Jako zástupci TO navržení do nového VV TJ byli potvrzeni R.Kott a I.Regner. Delegáty s hlasovacím právem na řádné volební valné hromadě TJ (2.4.2016) byli zvoleni V.Matýs st., M.Marák a M.Zoubek (náhradník M.Kozel).

Vyhodnocení soutěže „Tenista roku 2015“

Předseda oddílu seznámil s výsledky soutěže o „Tenistu roku 2015“, jímž se stal M.Marák před M.Kozlemm R.Kottem, J.Koláčkem a M.Švátorou. Oceněným předány poháry a drobné věcné ceny. Celkové výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách TO.  
 

Diskuze - různé

V diskuzi vystoupil jako první starosta obce J.Kučera, který v souvislosti s chystanou realizací projektu přístavby a modernizace budovy šaten v areálu hřiště od členů TO opakovaně žádal sdělení původní výše rozpočtu, zpracovaného na tuto akci firmou WH Projekt Přeštice s.r.o., aniž by vysvětlil, k čemu má tato informace sloužit. Bylo mu vysvětleno, že TJ s výší předloženého rozpočtu zásadně nesouhlasila (což bylo zásadním důvodem pro odložení chystané žádosti o investiční dotaci od MŠMT) a že se se zpracovatelem dohodla na jeho přepracování tak, aby nepřekročil s obcí sjednanou maximální hranicí 10 mil. Kč. O výsledku jednání s firmou WH Projekt Přeštice s.r.o. (proběhne 22.2.2016) a nově zpracovaném rozpočtu bude obec neprodleně informována. Dále v diskuzi vystoupili D.Kottová (s kritikou starosty ve věci údajné podpory sportu v Chklumčanech) a J.Vaněček (zmínil spolupráci BO a TO při pořádání vánočního turnaje ve stolním tenisu od r. 2015 a podal dle zkušeností BO tipy na větší zapojení mládeže do činnosti TO).  

 

Usnesení z VČS

Výroční schůze tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany, uskutečněná dne 19.2.2016:

 

a) bere na vědomí:

  • zprávu o činnosti tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany za rok 2015
  • zprávu o hospodaření oddílu za rok 2015 a návrh rozpočtu pro rok 2016
  • výsledky soutěže o „Tenistu roku 2015“

b) schvaluje :

  • nový výbor TO na další 4 roky ve složení I.Regner (předseda), R.Kott (hospodář), V.Matýs, M.Marák a O.Vokoun (členové)
  • členy TO navržené do výkonného výboru TJ Keramika: I.Regner a R.Kott (náhradník V.Matýs st.) a kandidáta za TO do kontrolní komise TJ (M.Kozel)
  • členy delegované za TO na valnou hromadu TJ Keramika 2.4.2016: V.Matýs st., M.Marák a M.Zoubek (náhradník M.Kozel)    

c) ukládá výboru tenisového oddílu:

  • svolat na konec března či začátek dubna t.r. členskou schůzi k projednání podmínek členství v TO pro rok 2016, sestavení nominace na DC 2016 a stanovení termínů konání akcí pro mládež i dospělé.

 

V Chlumčanech dne 20.2.2016

Zapsal: Ivo Regner