Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky členství v TO

22. 4. 2021

 PODMÍNKY ČLENSTVÍ

 

V TENISOVÉM ODDÍLU

 

TJ KERAMIKA CHLUMČANY V ROCE 2021
 
        

 

Pro tenisovou sezónu 2021 byly stanoveny následující podmínky členství v tenisovém oddílu:

 

1) Přihlášky k členství v oddílu

 

Noví zájemci o členství v oddílu vyplní tiskopis přihlášky, který jim poskytne na požádání předseda TO nebo si jej mohou stáhnout na webové stránce tenisového oddílu www.tenischlumcany.estranky.cz v záložce „Podmínky členství“. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku předá zájemce o členství osobně nebo prostřednictvím kteréhokoli z členů výboru předsedovi TO, který vede evidenci členů oddílu, včetně evidence podle jednotlivých věkových kategorií.

 

2) Brigády na údržbu kurtů

 

V r. 2021 jsou z důvodu pokračujících vládních opatření v rámci boje proti koronaviru stanovena nová pravidla. Pro konání brigád k údržbě tenisových kurtů nejsou stanoveny závazné termíny. Organizací brigád a vedením evidence odpracovaných hodin v sešitu v místnosti pro tenisty byl pověřen člen výboru TO Michal Marák. Brigády proběhnou v předem sjednaných termínech podle časových možností jednotlivých členů v menších skupinách za dodržení všech předepsaných hygienických pravidel  tak, aby byly kurty plně připraveny ke hře nejdéle do 20.5.2020. Je zapotřebí, aby každý člen oddílu odpracoval minimálně 4 brigádnické hodiny

 

Hlavní úkoly při brigádách na kurtech jsou následující:

 • Vyčištění rigolu kolem oplocení kurtů, odstranění zbytků trávy z povrchu kurtů
 • Prověřit správné rozměry kurtů, srovnat umělé čáry na obou kurtech
 • Provedení postřiku proti plevelům
 • Pohoz obou kurtů menším množstvím antuky (ze stávajících zásob)
 • Zválcování kurtů ručním válcem
 • Uchycení plachet na oplocení, připojení hadice k postřiku kurtů
 • Napnutí sítě mezi sloupky u obou kurtů (včetně pásky - wimbledonu)   
 • Ověření funkčnosti nářadí na úpravu kurtů (kolečko, hrabla, síťovačky apod.)

 

3) Základní členský oddílový příspěvek a brigádnické hodiny

 

Na kurtech jsou oprávněni hrát jen členové se zaplaceným ročním oddílovým příspěvkem + odpracovaným počtem brigádnických hodin dle níže uvedené tabulky:

 

Věková

kategorie

Výše základ. příspěvku

Stanovený počet

brigádnic. hodin

Muži nad 18 let (nar. 2002 a dříve)        

600 Kč

4 hodiny

Ženy nad 18 let (nar. 2002 a dříve)        

200 Kč

brigády dobrovolné

Dorostenci 15-18 let (nar. 2003 - 2006)

200 Kč

2 hodiny

Dorostenky 15-18 let (nar. 2003 - 2006)

200 Kč

brigády dobrovolné

Ženy nad 18 let (manželky členů TO)

100 Kč

brigády dobrovolné

Studenti od 15 do 26 let (synové členů TO)

100 Kč

4 hodiny

Studentky od 15 do 26 let (dcery členů TO)

100 Kč

brigády dobrovolné

Žactvo do 14 let (nar.2007 a později)

0

brigády dobrovolné

Děti - členové jiných oddílů využívající kurty v Chlumčanech (do 14 let)

 

200 Kč

 

brigády dobrovolné

Udržovací příspěvek (dospělí)

200 Kč

brigády dobrovolné

 

Udržovací příspěvek“ (bez povinnosti brigád) mohou zaplatit dospělí, kteří sice mají možností účastnit se oddílem pořádaných akcí (zájezdy apod.), ale nemají právo hry na kurtech (s výjimkou účasti v turnajích pořádaných oddílem za předpokladu řádného zaplacení vkladu do turnaje).

 

4) Splatnost příspěvku, dodatečný příspěvek za neodpracované hodiny

 

Základní členský příspěvek je splatný ke dni:

 

Děti do 14 let - členové jiných oddílů

využívající kurty v Chlumčanech

 

1. využití kurtu

Ostatní členové

20.5.2021

 

Členové s neodpracovaným plným počtem brigádnických hodin podle bodu 3) ke dni 20.5.2021 zaplatí rovněž tzv. dodatečný příspěvek v této výši:

 

- Muži + studenti od 19 do 26 let …….  100 Kč za každou neodpracovanou hodinu

- Dorostenci  …………………….……....  50 Kč za každou neodpracovanou hodinu

- Studenti od 15 do 18 let ……………..   25 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

 

Základní i dodatečný členský příspěvek lze zaplatit těmito způsoby:

a)

převodem na účet č. 19-5520190277/0100 (při vyplňování příkazu napište do kolonky „zpráva pro příjemce“ své jméno a účel platby, např. „člen. příspěvek TO - Novák“. Po zaplacení obdrží plátce příspěvku od hospodáře TO obratem na svou e-mailovou adresu potvrzení o jeho úhradě nebo   

b)

v hotovosti hospodáři K. Hodinářovi, příp. předsedovi oddílu I. Regnerovi.

 

5) Podmínky členství pro nové členy oddílu

 

Noví členové oddílu s přihláškou podanou po 20.5.2021, nemají povinnost odpracovat brigádnické hodiny, zaplatí však zvýšený členský příspěvek v této výši:

 

Dospělí muži (datum nar.2002 a dříve)

800 Kč

Dorostenci 15 - 18 let (datum nar. 2003 - 2006)

300 Kč

Studenti od 15 do 26 let (synové + dcery členů TO)

200 Kč

 

U nově přihlášených žen a dorostenek se s ohledem na dobrovolnost brigád výše jejich příspěvku oproti bodu 2) nemění, tj. ženy zaplatí 200 Kč (manželky členů oddílu 100 Kč) a dorostenky 200 Kč. Nově přihlášené žactvo (do 14 let věku) je rovněž od platby příspěvku osvobozeno.

 

6) Různé

 

 • Od povinnosti zaplatit členský příspěvek bude osvobozen každý člen oddílu, který zajistí pro oddíl na rok 2021 příspěvek od sponzora s plněním nejméně 2 000 Kč.
 • Ke dni 31.12.2021 budou z evidence členů budou vyřazeni členové, kteří v roce 2020 vůbec nehráli a nezaplatili členský příspěvek pro rok 2021 do 31.12.2021. Totéž platí i pro tenisty, kteří se v roce 2020 aktivně zúčastnili hraní, ale nedoplatili dodatečný příspěvek za neodpracované hodiny do 31.12.2021.
 • Pro hráče kteří podají přihlášku do tenisové školičky, budou stanoveny podmínky jejich členství samostatnými pravidly.  

 

 

V Chlumčanech dne 21.4.2021   

          

                                            Za oddíl tenisu TJ Keramika Chlumčany:

                                      Ing. Ivo Regner (předseda oddílu)

 

 

PODMÍNKY HRANÍ PRO NEČLENY ODDÍLU

TJ KERAMIKA CHLUMČANY V ROCE 2021

 

Pro tenisovou sezónu 2021 byly stanoveny následující podmínky pro nečleny tenisového oddílu TJ Keramika:

 

Cizí hráči mohou kurty využívat jen tehdy, nejsou-li právě obsazeny členy oddílu.

 

Nečlenové tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany (cizí hráči) se mohou zúčastnit hry na dvorcích jen za přítomnosti člena oddílu tenisu. Ten vybere od nečlenů před zahájením hry částku 100,- Kč/ hod.  Jde o sazbu za využití jednoho kurtu po dobu jedné hodiny - bez ohledu na počet hráčů, kteří kurt využívají. Povinnost úhrady této částky mají všichni nečlenové, kteří dosáhnou v kalendářním roce věku 15 let a více.

 

Děti (chlapci i dívky), které v roce 2021 dosáhnou věku 14 let nebo méně, za využívání kurtů neplatí. Při příchodu členů na kurty však musejí okamžitě hru přerušit a kurty opustit.      

 

Přítomný člen oddílu předá vybranou hotovost při nejbližší příležitosti hospodáři oddílu K. Hodinářovi k zaevidování příjmu.

 

 

V Chlumčanech dne 21..4.2021

 

                                          Za oddíl tenisu TJ Keramika Chlumčany:

                                 Ing. Ivo Regner (předseda oddílu)

 

 

 

PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ CELODENNÍCH AKCÍ

NA KURTECH TJ KERAMIKA CHLUMČANY

 

Po projednání členskou schůzí 26.3.2010 byly stanoveny tyto podmínky pro využívání tenisových kurtů TJ Keramika při celodenních akcích pořádaných OTS Plzeň-jih, tenisovým oddílem a při tenisových akcích soukromého charakteru.

 

1)

Kurty jsou přednostně využívány pro pořádání pravidelných akcí, organizovaných tenisovým oddílem TJ Keramika (Chlumčany Cup, Maty Cup, Mix Cup, turnaj žen, turnaj pro děti ZŠ Chlumčany apod.) a soutěží družstev (Davis Cup neregistrovaných apod.). Při těchto akcích, pořádaných pro členy tenisového oddílu a pro mládež, které jsou zároveň přístupny i veřejnosti, tenisový oddíl jako pořadatel využívá kurty zdarma.   

 

2)

Tenisové turnaje soukromého charakteru, na něž jsou pozváni jen vybraní lidé (nejsou určeny veřejnosti), mohou být na kurtech pořádány pouze tehdy, nebudou-li kolidovat s akcemi uvedenými pod bodem 1) a za předpokladu, že bude termín jejich konání předem odsouhlasen výborem tenisového oddílu. 

Pořadatel soukromé celodenní akce požádá písemně (příp. e-mailovou poštou) tenisový oddíl o rezervaci kurtů nejdéle 30 dnů před plánovaným termínem akce. V žádosti o rezervaci uvede název akce, požadovaný termín, přibližný počet účastníků akce a počet kurtů, které budou po celý den využívány.

Výbor oddílu je povinen informovat žadatele o výsledku nejdéle do 14 dnů od doručení žádosti o rezervaci. V případě kladného stanoviska zajistí výbor oddílu informovanost všech členů oddílu umístěním informace o konání soukromé akce u vstupu na tenisové kurty. Pokud oddíl žádost z mimořádně závažných důvodů zamítne, je povinen nabídnout žadateli jiný volný (náhradní) termín. 

 

Výše celodenního pronájmu za 1 kurt je stanovena na:

- 500 Kč, bude-li pořadatelem soukromé akce člen tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany

- 1.000 Kč, bude-li pořadatelem soukromé akce nečlen tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany.

V případě celodenního pronájmu obou kurtů je výše pronájmu dvojnásobná.

 

Výše nájemného je paušální částkou za možnost celodenního využití 1 kurtu či obou kurtů a musí být uhrazena nejdéle 3 dny před konáním akce. Nájemné se platí v hotovosti hospodáři, případně předsedovi tenisového oddílu spolku TJ Keramika Chlumčany.

 

Tyto podmínky pro pořádání celodenních tenisových akcí na kurtech TJ Keramika Chlumčany nabývají platnosti počínaje tenisovou sezónou 2010 a platí na dobu neurčitou. 

 

 

V Chlumčanech dne 26.3.2010

 

                                           Za oddíl tenisu TJ Keramika Chlumčany:

                                            Ing. Ivo Regner  (předseda oddílu)