Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z valné hromady TJ 17.4.2019

28. 4. 2019

Zápis ze zasedání řádné valné hromady

spolku TJ Keramika Chlumčany 17.4.2019

 

Valná hromada spolku TJ Keramika Chlumčany se uskutečnila ve středu 17.4.2019 od 19:00 hod. v jídelně budovy ZŠ v Chlumčanech.

 

1) Zahájení valné hromady

 

Předseda spolku Miloslav Samek přivítal jak členy výkonného výboru, tak i delegáty jednotlivých oddílů sdružených v rámci TJ (kopaná, badminton, tenis, SPV) s hlasovacím právem a všem přítomným sdělil, že tato volební hromada je nevolební. Poté předal slovo tajemníkovi TJ Ivo Regnerovi, který byl pověřen výkonným výborem vedením valné hromady.  

 

2) Informace o zapisovateli a ověřovateli zápisu, volba komisí

 

Přítomní byli informováni, že zápis z jednání VH povede Marek Tomíšek a ověřovateli zápisu budou Jiří Vaněček a JMiluše Chladová.

Poté byly zvoleny pracovní komise ve složení navrženém stávajícím výkonným výborem TJ, tj.:

 • mandátová komise -Martin Ježek (předseda), Václav Franěk a Pavel Pitter (11 hlasů)

 • návrhová komise - Zlatuše Krausová (předseda), Pavel Rom a Daniela Konečná (11 hlasů)

   

  3) Zpráva předsedy mandátové komise

   

  Předseda mandátové komise Martin Ježek uvedl, že k účasti na VH bylo navrženo podle počtu členů celkem 17 delegátů s hlasovacím právem(FO - 8, BO - 4, TO - 3 a SPV - 2 delegáti) a z tohoto počtu je přítomno celkem 14 delegátů, tedy nadpoloviční většina (valná hromada je tedy v souladu s Jednacím řádem spolku usnášeníschopná).

 

4) Schválení programu valné hromady

 

Ivo Regner (pověřený řízením VH) přednesl návrh programu valné hromady, který byl následně hlasy všech 14 přítomných delegátů odsouhlasen v tomto znění:

1)

Zahájení VH

2)

Informace o zapisovateli a ověřovateli zápisu, volba komisí

3)

Zpráva předsedy mandátové komise

4)

Schválení programu valné hromady

5)

Kontrola usnesení z minulé řádné valné hromady 28.3.2018

6)

Zpráva o činnosti TJ Keramika Chlumčany v roce 2018

7)

Zpráva o hospodaření TJ v roce 2018

8)

Zpráva kontrolní komise TJ za rok 2018

9)

Schválení výroční zprávy TJ za rok 2018

10)

Projednání návrhu darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi TJ a obcí

11)

Diskuze

12)

Usnesení

13)

Závěr valné hromady

 

5) Kontrola usnesení z minulé řádné valné hromady 28.3.2018

 

Kontrolu usnesení z minulé řádné valné hromady 28.3.2018 provedla předsedkyně návrhové komise Z.Krausová. Bylo konstatováno, že všechny uložené úkoly (doručení zápisu z valné hromady členům VV a jeho zveřejnění na webových stránkách FO a TO) byly ve stanovených termínech splněny.

 

6) Zpráva o činnosti TJ v roce 2018

 

Zprávu o činnosti spolku TJ Keramika Chlumčany za období roku 2018 přednesl předseda TJ Miloslav Samek. Účastníky valné hromady seznámil především s dosaženými sportovními výsledky v roce 2018 (dle podkladů jednotlivých oddílů v rámci TJ). U FO vyzdvihl jak účast 5 družstev v okresních a krajských soutěžích (zejména 1. místo B-týmu a 2. místo starších žáků v okresním přeboru), včetně staré gardy a přípravky, tak úspěšný nábor a velký zájem o fotbal u nejmenších dětí. Ocenil též zajištění nezbytné automatické závlahy na fotbalovém hřišti v době extrémního sucha v červnu a údržbu chátrající budovy šaten v areálu (výměna oken a dveří).    Uvedl též nejlepší hráče v jednotlivých kategoriích, kteří byli vyhodnoceni na výroční schůzi oddílu -  M.Šváb (přípravka), M.Rež (minižáci), J.Pottočník (dorost), J.Havlíček (B-tým) a J.Havlík (A-tým). BO se může pochlubit účastí 3 družstev v soutěžích a v pořadí již 6. vítězstvím B-týmu dospělých v oblastním přeboru. V soutěžích nastoupilo 18 mužů a žen. Badmintonistou roku se stala L.Zacharová, nejlepší trenérkou Z.Krausová a týmem A-družstvo dospělých (postup do krajské soutěže). Mezi mládeží byli jako nejlepší vyhodnoceni S.Mašková, A.Dvořáková (přebornice Plzeňského kraje), D.Zápotocký a K.Kabátová. Oddíl kromě organizace turnajů dospělých či soustředění na Šumavě se po celý rok účastnil turnajů mládeže v Radonicích, Klatovech a Plzni. Problémem zůstávají nevyhovující tréninkové podmínky (nutnost pronájmu hal v Dobřanech). TO měl úspěšné výsledky v okresním Davis Cupu neregistrovaných hráčů (4. místo A-týmu a postup B-týmu do I. výkonnostní divize). Během letní sezóny uspořádal sérii otevřených turnajů neregistrovaných hráčů pro dospělé (Chlumčany Cup ve dvouhře pro dospělé i veterány a ve čtyřhře, turnaj žen a smíšených párů Women Cup a Mix Cup) a tradiční turnaj pro děti ZŠ). Vybraní členové oddílu fandili našim tenistkám ve Fed Cupu ve Stuttgartu i v Praze a zúčastnili se i zájezdu na French Open do Paříže. Vítězem oddílového žebříčku se stal M.Kozel a tenistou roku byl vyhlášen M.Marák. Oddíl SPV má 3 cvičitelky a zajišťoval pravidelné cvičení dvakrát týdně (aerobic, stepaerobic a bodyforming s prvky jógy). V dubnu uspořádal úspěšný víkendový pobyt v hotelu Horizont na Špičáku.

M.Samek ocenil též pomoc obce při financování  provozních nákladů na činnost spolku, včetně finanční podpory sponzorů. Informoval též o získaných dotacích od MŠMT a KÚ Plzeňského kraje pro TJ (J.Matoušek). Na závěr vystoupení poděkoval všem dobrovolným funkcionářům, trenérům, cvičitelkám a sportovcům, kteří se na činnosti podílejí, za jejich záslužnou práci a dobrou reprezentaci obce Chlumčany.

 

7) Zpráva o hospodaření TJ v roce 2018

 

Hospodářka TJ Miluše Chladová informovala o hospodaření spolku v r. 2018, včetně stavu peněžních prostředků na účtu i v hotovosti k 31.12.2018 (celkem 428 tis. Kč). Dále uvedla hlavní nákladové položky, které byly v loňském roce nižší než realizované výnosy (spolek dosáhl hospodářského výsledku + 370 tis. Kč).

 

8) Zpráva kontrolní komise TJ za rok 2018

 

Zprávu o činnosti kontrolní komise za rok 2018 přednesla předsedkyně této komise Daniela Kottová. Při prověrce vedené účetních dokladů a účetních knih jednotlivých oddílů, vlastního účetnictví a bankovních výpisů TJ za rok 2018, provedené 4.4.2018, nebyly zjištěny nedostatky.

 

9) Schválení výroční zprávy TJ za rok 2018

 

Návrh výroční zprávy spolku TJ Keramika Chlumčany za rok 2018, vyžadované při podávání žádostí o dotace, vypracoval člen VV J.Matoušek. Zpráva se člení na několik částí - obecné informace o spolku, hlavní a vedlejší činnost, struktura organizace, členská základna (celkem 357 členů) a hospodaření organizace. Přílohou zprávy je výsledovka a rozvaha k datu 31.12.2018.  Tento dokument byl hlasy všech 14 přítomných delegátů bez připomínek schválen.

 

10) Projednání návrhu darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi TJ a obcí

 

Tajemník VV I.Regner seznámil delegáty s důvodem zařazení tohoto bodu do programu valné hromady - dle části III. bodu 2.6 písm. g) platných stanov TJ náleží do její působnosti mj. také rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ. Zároveň informoval o zaslání stanoviska k navrženému znění darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce k rukám starostky obce e-mailem  ze dne 11.4.2019. Protože odpověď dosud nepřišla a nikdo z obce se VH nezúčastnil, není možné tyto smluvní dokumenty schválit v konkrétní podobě.   

Předseda VV M.Samek pak vysvětlil, že převod nemovitostí TJ na obec je nezbytnou podmínkou k tomu, aby obec mohla následně do obnovy sportovního areálu investovat v souladu s předvolebním slibem, podle něhož je cílem „převést sportovní areál TJ Keramika do majetku obce a vypracovat studii využití celého areálu s maximální účastí sportovců na její podobě, zahájit stavbu jednotlivých objektů a sportovních ploch a proměnit areál v nový sportovní a společenský prostor s důstojným sociálním zázemím pro sportovce i všechny návštěvníky.“  Informoval také o sporných bodech v návrzích obou dokumentů.

Darovací smlouvou by mělo dojít k převodu nemovitostí, které jsou dosud ve vlastnictví TJ a nacházejí se ve sportovním areálu, do vlastnictví obce. Jedná se jak o pozemky (evidované v katastru nemovitostí převážně jako ostatní plocha, ostatní komunikace nebo sportoviště a rekreační plocha, tak i o stavby na nich stojící - např. objekt šaten č. p. 295, který je zároveň sídlem spolku nebo garáže. TJ ve svém stanovisku kromě několika formálních připomínek navrhla z předmětu darovací smlouvy vyjmout pozemek parc. č. 1556/1 (orná půda), který není součástí sportovního areálu. Jinak nemá k návrhu obce žádné zásadní připomínky.

Dle návrhu textu smlouvy o výpůjčce by obec po nabytí nemovitostí na základě darovací smlouvy následně jako „půjčitel“ přenechala TJ jako „vypůjčiteli“ k bezplatnému užívání nabyté nemovitosti (pozemky a stavby) za účelem podpory sportovních a tělovýchovných činností oddílů spolku TJ Keramika Chlumčany. Ve smlouvě zatím není dojednána doba výpůjčky. TJ ji navrhuje uzavřít do 31.12.2070, tedy na dobu cca 50 let, případně na kratší dobu s opčním právem pro TJ na další období. Kromě toho vznesla TJ také připomínku vůči znění části V. Ukončení výpůjčky, kde požaduje z návrhu vypustit způsob ukončení výpůjčky uvedený v odstavci 1. pod písmenem f., tj. výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu. Tento  bod považuje TJ z důvodu právní jistoty zachování sportu v Chlumčanech v dlouhodobém horizontu za velmi důležitý. 

 

11) Diskuze

 

V diskuzi vystoupil J.Milota, který poukázal na nízkou účast sportovců při jarním úklidu obce a okolí (letos s e konal dne 13.4.2019). K tomu zástupci oddílů reagovali tím, že sobotní termín koliduje s konáním sportovních akcí (např. BO), pro další je pak úklid realizován úklidem ve sportovním areálu v rámci pravidelných brigád. Vyjádřili též podivení nad tím, že o akci byli organizátorem informováni na poslední chvíli.   

Další diskuze se soustředila zejména na podmínky, za nichž by mělo dojít k převodu nemovitého majetku TJ do vlastnictví obce a jeho následné výpůjčce za účelem provozování sportovní činnosti. Zapojili se do ní jak delegáti za jednotlivé oddíly V.Franěk, J.Milota, K.Hodinář, tak i členové VV TJ R.Kott, M.Samek, I.Regner a další. Na závěr bylo shodnuto, že valná hromada jako nejvyšší orgán spolku souhlasí s pokračováním zahájených jednání s obcí, k němuž uděluje mandát výkonnému výboru TJ. Výkonný výbor je přitom vázán dodržením některých zásadních bodů při převodu a následné výpůjčce nemovitého majetku - viz usnesení z valné hromady v bodě 12).

 

12) Usnesení

 

Návrh na usnesení ze zasedání valné hromady přednesla předsedkyně návrhové komise Z. Krausová. Plným počtem 14 hlasů bylo schváleno níže uvedené usnesení:

Valná hromada spolku TJ Keramika Chlumčany, uskutečněná dne 17.4.2019:

a)

bere na vědomí zprávu o činnosti spolku TJ Keramika Chlumčany za rok 2018

b)

schvaluje:

 • zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření TJ za r. 2018
 • zprávu kontrolní komise TJ za rok 2018
 • výroční zprávu TJ Keramika Chlumčany za rok 2018
 • záměr uzavřít mezi spolkem TJ Keramika Chlumčany a obcí Chlumčany darovací smlouvu o převodu nemovitostí ve sportovním areálu a následnou smlouvu o výpůjčce

c)

 

 

 

ukládá výkonnému výboru TJ Keramika:

 • doručit všem předsedům oddílů, členům výkonného výboru a kontrolní komise TJ nejdéle do 14 dnů ode dne ukončení zasedání valné hromady zápis ze zasedání této valné hromady, včetně přijatého usnesení
 • zápis ze zasedání valné hromady TJ 17.4.2019 zveřejnit ve stejném termínu v souladu s platnými stanovami na webových stránkách fotbalového a tenisového oddílu
 • dojednat s obcí Chlumčany v termínu do 31.12.2019 konkrétní text darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce

d)

uděluje mandát výkonnému výboru TJ Keramika k uzavření smluv s obcí Chlumčany podle bodu c) za následujících podmínek:

- Vyjmout z textu darovací smlouvy pozemek parcelní číslo 1556/1 (orná půda), který není součástí sportovního areálu.

- Do smlouvy o výpůjčce zahrnout všechny pozemky, které jsou předmětem darovací smlouvy.

- Smlouva o výpůjčce mezi spolkem TJ Keramika a obcí Chlumčany vstoupí v platnost ke dni zapsání změn vlastnictví k nemovitostem v katastru nemovitostí v návaznosti na uzavření darovací smlouvy.

- Doba výpůjčky bude sjednána na dobu určitou, nejméně do 31. 12. 2050 (s možností prodloužení platnosti smlouvy s využitím opčního práva pro TJ Keramika).

- Ve smlouvě o výpůjčce vypustit ustanovení článku V. Ukončení výpůjčky v odst. 1 písmeno f) - tj. možnost výpovědi jedné ze smluvních stran bez udání důvodu.

Při neakceptování některé z výše uvedených podmínek ze strany obce bude svolána  mimořádná valná hromada k projednání dalšího postupu v předmětné věci.

 

13) Závěr valné hromady

 

Řídící zasedání poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu v souladu s platným Jednacím řádem TJ ukončil.

 

 

V Chlumčanech dne 27.4.2019

 

 

Zapsal: Marek Tomíšek

 

Obsah zápisu ověřili: Miluše Chladová

 

                                  Jiří Vaněček

 

 

 

 4