Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z valné hromady TJ 28.3.2018

8. 4. 2018

Zápis ze zasedání řádné valné hromady

spolku TJ Keramika Chumčany 28.3.2018

 

Valná hromada spolku TJ Keramika Chlumčany se uskutečnila ve středu 28.3.2018 od 18:00 hod. v jídelně budovy ZŠ v Chlumčanech.

 

1) Zahájení valné hromady

Předseda spolku Miloslav Samek přivítal jak členy výkonného výboru, tak i delegáty jednotlivých oddílů sdružených v rámci TJ (kopaná, badminton, tenis, SPV) s hlasovacím právem a všem přítomným sdělil, že tato volební hromada je nevolební. Poté předal slovo tajemníkovi TJ Ivo Regnerovi, který byl pověřen výkonným výborem vedením valné hromady.  

 

2) Informace o zapisovateli a ověřovateli zápisu, volba komisí

Přítomní byli informováni, že zápis z jednání VH povede Miluše Chladová a ověřovateli zápisu budou Jiří Vaněček a Jindřich Matoušek.

Poté byly zvoleny pracovní komise ve složení navrženém stávajícím výkonným výborem TJ, tj.:

  • mandátová komise - Aleš Majer (předseda), Zdeněk Vlna a Václav Franěk (15 hlasů)

  • návrhová komise -Zlatuše Krausová (předseda), Jan Tomášek a Jaroslava Pašková (15 hlasů)

     

     

3) Zpráva předsedy mandátové komise

 

Předseda mandátové komise Aleš Majer uvedl, že k účasti na VH bylo navrženo podle počtu členů celkem 17 delegátů s hlasovacím právem(FO - 8, BO - 4, TO - 3 a SPV - 2 delegáti) a z tohoto počtu je přítomno celkem 15 delegátů, tedy nadpoloviční většina (valná hromada je tedy v souladu s Jednacím řádem spolku usnášeníschopná).

 

4) Schválení programu valné hromady

Ivo Regner (pověřený řízením VH) přednesl návrh programu valné hromady, který byl následně hlasy všech 15 přítomných delegátů odsouhlasen v tomto znění:

1)

Zahájení VH

2)

Informace o zapisovateli a ověřovateli zápisu, volba komisí

3)

Zpráva předsedy mandátové komise

4)

Schválení programu valné hromady

5)

Kontrola usnesení z minulé řádné valné hromady 7.4.2017

6)

Zpráva o činnosti TJ Keramika Chlumčany v roce 2017

7)

Zpráva o hospodaření TJ v roce 2017

8)

Zpráva kontrolní komise TJ za rok 2017

9)

Schválení výroční zprávy TJ za rok 2017

10)

Diskuze

11)

Usnesení

12)

Závěr valné hromady.

 

5) Kontrola usnesení z minulé řádné valné hromady 7.4.2017

Kontrolu usnesení z minulé řádné valné hromady 7.4.2017 provedla předsedkyně návrhové komise Z.Krausová. Bylo konstatováno, že všechny uložené úkoly (doručení zápisu z valné hromady členům VV a jeho zveřejnění na webových stránkách FO a TO, seznámení předsedů oddílů se zprávou kontrolní komise za rok 2017, zápis změn ve složení kontrolní komise do spolkového rejstříku) byly ve stanovených termínech splněny.

 

6) Zpráva o činnosti TJ v roce 2017

Zprávu o činnosti spolku TJ Keramika Chlumčany za období roku 2017 přednesl předseda TJ Miloslav Samek. Účastníky valné hromady seznámil především s dosaženými sportovními výsledky v roce 2017 (dle podkladů jednotlivých oddílů v rámci TJ). U FO vyzdvihl účast 6 družstev v okresních a krajských soutěžích (zejména 1. místo starších žáků v okresním přeboru, 3. místo dorostu v krajské soutěži a postup B-týmu mužů do okresního přeboru). Zmínil též zlepšení stavu trávníku, instalaci čerpadla do vrtu včetně technologie (úspora nákladů na spotřebu vody ve sportovním areálu), montáž nových hodin, úpravy objektu šaten (výměna části oken, sprchových baterií, výměna dveří, oprava omítek apod.). Z finančního příspěvku od obce bylo zakoupeno vozidlo VW Transporter, který je využíván k dopravě hráčů nejen FO, ale i mladých badmintonistů na turnaje. BO se může pochlubit v pořadí již 5. vítězstvím B-týmu dospělých v okresním přeboru a udržením A-týmu v krajském přeboru. Na MČR veteránů v Dobřanech získal oddíl 6 medailí. Úspěšná je i práce s mládeží - zásluhou několika obětavých trenérů cca 25 dětí trénuje na 3 místech (ZŠ Chlumčany a 2 haly v Dobřanech). Proběhl již 29. ročník letního soustředění na Šumavě a ve spolupráci s TO 17. ročník turnaje ve stolním tenisu. TO měl úspěšné výsledky v okresním Davis Cupu neregistrovaných hráčů (postup A-týmu do I. divize a B-týmu do II. divize) a kromě několika zajímavých zájezdů na zápasy Fed Cupu (Praha + Florida) během letní sezóny uspořádal řadu otevřených turnajů neregistrovaných hráčů pro dospělé (Chlumčany Cup, Maty Cup, Mix Cup a Women Cup) i pro děti (turnaj dětí ZŠ). Oddíl SPV se může pochlubit 43 členkami, 3 cvičitelkami, pravidelnými cvičebními hodinami dvakrát v týdnu a oblíbenými víkendovými pobyty se cvičením v hotelu Horizont na Šumavě.  

M.Samek ocenil též pomoc obce při financování  provozních nákladů na činnost spolku a také velmi záslužnou činnost J.Matouška na úseku získávání dotací od MŠMT a KÚ PK pro TJ. Na závěr svého vystoupení pak poděkoval všem dobrovolným funkcionářům, trenérům, cvičitelkám a sportovcům za jejich záslužnou práci a dobrou reprezentaci obce Chlumčany.

 

7) Zpráva o hospodaření TJ v roce 2017

Hospodářka TJ Miluše Chladová informovala o hospodaření spolku v r. 2017, včetně stavu peněžních prostředků na účtu i v hotovosti k 31.12.2017 (celkem 267 tis. Kč). Dále uvedla hlavní nákladové položky, které byly v loňském roce nižší než realizované výnosy (spolek dosáhl hospodářského výsledku + 368 tis. Kč).

 

8) Zpráva kontrolní komise TJ za rok 2017

Zprávu o činnosti kontrolní komise za rok 2017 přednesla předsedkyně této komise Daniela Kottová. Při prověrce vedené účetních dokladů a účetních knih jednotlivých oddílů , vlastního účetnictví a bankovních výpisů TJ za rok 2017, provedené počátkem března 2018, nebyly zjištěny nedostatky.

 

9) Schválení výroční zprávy TJ za rok 2017

Návrh výroční zprávy spolku TJ Keramika Chlumčany za rok 2017, vyžadované při podání žádostí o dotace, vypracoval člen VV J.Matoušek. Tento dokument byl hlasy všech 15 přítomných delegátů bez připomínek schválen.

 

10) Diskuze

Do diskuze k předneseným zprávám ani k dalším tématům souvisejícím s činností TJ se nepřihlásila žádná přítomná osoba.

 

11) Usnesení

Návrh na usnesení ze zasedání valné hromady přednesla předsedkyně návrhové komise Z. Krausová. Plným počtem 15 hlasů bylo schváleno níže uvedené usnesení:

Valná hromada spolku TJ Keramika Chlumčany, uskutečněná dne 28.3.2018: 

a)

bere na vědomí zprávu o činnosti spolku TJ Keramika Chlumčany za rok 2017.

b)

schvaluje:

  • zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření TJ za r. 2017
  • zprávu kontrolní komise TJ za rok 2017
  • výroční zprávu TJ Keramika Chlumčany za rok 2017

c)

 

 

 

ukládá výkonnému výboru TJ Keramika:

  • doručit všem předsedům oddílů, členům výkonného výboru a kontrolní komise TJ nejdéle do 14 dnů ode dne ukončení zasedání valné hromady zápis ze zasedání této valné hromady, včetně přijatého usnesení

zápis ze zasedání valné hromady TJ 28.3.2018 zveřejnit v souladu s platnými  stanovami na webových stránkách fotbalového a tenisového oddílu.

 

12) Závěr valné hromady

Řídící zasedání poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu bude v souladu s platným Jednacím řádem TJ ukončil.

 

V Chlumčanech dne 8.4.2018

 

 

Zapsala: Miluše Chladová

 

Obsah zápisu ověřili: Jindřich Matoušek

 

                                  Jiří Vaněček